Collection: גיאומטריה שמש + ירח

החיים מלאים בדואליות שדוחפים ומושכים בו זמנית. אף על פי שלעתים קרובות הם נחשבים כניגודים, דואליות קיימת במערכת אחת גדולה יותר, השזורה לחלוטין ותלויה זו בזו. אוסף זה בוחן את קשרי הגומלין של השמש והירח, אחינו ואחיותינו השולטים בשמיים, ושואל אותנו היכן מסתיים האור של אחד והאחר מתחיל.

0 products

Sorry, there are no products in this collection